________

DOPRAVNÍ STAVBY  a  MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ

silnice a dálnice – včetně souvisejících objektů (mosty, propustky, odvodnění, dopravně inženýrské systémy, dopravní značení, inženýrské sítě atd.), průzkumů a odborných posudků

místní komunikace – městské komunikace včetně chodníků, cyklostezek, smíšených stezek, zpevněných ploch, parkovišť, zklidněných, obytných a pěších zón, dopravního značení, městského mobiliáře, zeleně, inženýrských sítí atd.

účelové komunikace – polní a lesní cesty, sportovní a cyklotrasy, sportovní hřiště, příjezdové komunikace a sjezdy k nemovitostem, komunikace na soukromých pozemcích, v průmyslových a jiných areálech, parkovací plochy, garáže, parkovací a garážové domy apod.

vlečky, tramvajové a železniční tratě – včetně souvisejících objektů, průzkumů a odborných posudků


Zpracování projektové dokumentace oprav, rekonstrukcí a novostaveb ve všech projektových stupních:
 • ST - studie, včetně návrhu alternativního řešení, odhadu stavebních nákladů a vyhodnocení jednotlivých variant
 • DÚR - dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
 • DOS - dokumentace pro ohlášení stavby
 • DSP - dokumentace pro stavební povolení
 • PDPS - projektová dokumentace pro provádění stavby, včetně soupisu prací
 • RDS - realizační dokumentace stavby
 • DSPS - dokumentace skutečného provedení stavby

 • Dopravní řešení a technická infrastruktura pro územní a regulační plány, zastavovací plány, projekty obytné, administrativní a průmyslové výstavby apod.
 • Studie a projekty staveb dopravní a technické infrastruktury
 • Projekty údržby, oprav a rekonstrukce městských komunikací, silnic a dálnic
 • Dopravní zklidňování a bezpečnost - návrh opatření pro snížení rychlosti průjezdu obcemi a zvýšení bezpečnosti všech účastníků provozu s uplatňováním principu "samovysvětlující a odpouštějící komunikace", návrh obytných a pěších zón, zón 30
 • Projekty dopravního značení a bezpečnostních zařízení na pozemních komunikacích
 • Dopravně inženýrská opatření (návrh místní úpravy provozu, zpracování projektu přechodného dopravního značení a organizace dopravy - omezení, uzavírky, objížďky, náhradní doprava)
 • Návrh metod opravy, skladby a případné zesílení nebo rozšíření konstrukce vozovky, optimalizace rozsahu prováděných oprav

Výkon pozice generálního projektanta stavby a/nebo projektanta dopravního řešení stavby.Inženýská činnost v investiční výstavbě:
 • Kompletní projednání projektové dokumentace všech projektových stupňů s dotčenými orgány státní a veřejné správy, majetkovými správci, vlastníky a správci veřejné dopravní a technické infrastruktury, účastníky řízení atd.
 • Zajištění pravomocného, resp. vykonatelného územního rozhodnutí, stavebního, příp. vodoprávního povolení, povolení změny stavby před jejím dokončením, rozhodnutí o povolení k užívání stavby, rozhodnutí o povolení předčasného užívání, zajištění zkušebního provozu stavby, kolaudační souhlas, povolení odstranění stavby, povolení změny v užívání stavby, sdělení k ohlášení stavby apod.
 • Zastupování investora stavby ve všech souvisejících správních řízeních, vč. místních šetření, ústních jednání a odvolacích řízení
 • Zajištění konzultací a odborníků pro danou technickou disciplínu
 • Kontrola obsahu a rozsahu projektové dokumentace předkládané k žádosti o územní rozhodnutí nebo stavební povolení v souladu s platnými prováděcími předpisy

Konzultační činnost při přípravě staveb a konzultační činnost a provádění dozorů při realizaci staveb:
 • Konzultace investičního záměru
 • Technické konzultace v průběhu všech fází předprojektové a projektové přípravy staveb
 • Supervize a kontrola projektů, odborné posudky, expertízy
 • Spolupráce při výběru zhotovitele stavby
 • Technické konzultace v průběhu realizační přípravy a provádění staveb
 • AD - autorský dozor
 • TDI - technický dozor investora

Činnost auditora bezpečnosti pozemních komunikací:                   www.audit-bezpecnosti.cz
 • Hodnocení dopadů na bezpečnost silničního provozu u vyhledávacích studií
 • Bezpečnostní audit projektů PK - identifikace a analýza potenciálních bezpečnostních rizik
 • Bezpečnostní inspekce komunikací v provozu - identifikace a analýza potenciálně rizikových míst
 • Prohlídky pozemních komunikací - sanace nehodových lokalit a úseků

Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:
 • Plán BOZP


POZEMNÍ STAVBY  a  OSTATNÍ
 • Koncepční návrhy, studie využití pozemku a zastavovací plány
 • Projekty dělení a scelování pozemků, včetně návrhu komunikační a technické infrastruktury (rozparcelování a zasíťování pozemků)
 • Studie a projekty rodinných domů, obytných a administrativních budov, a dalších staveb pro rekreaci, bydlení, služby, výrobu, skladování apod.
 • Návrhy a projekty oprav, rekonstrukcí, nástaveb, přístaveb a stavebních úprav (přestavby, vestavby, modernizace, zateplení pláště stavby, ...) rodinných a bytových domů, polyfunkčních, administrativních, prodejních, výrobních a skladových objektů
 • Projekty kanalizačních, vodovodních, plynovodních a elektro přípojek
 • Nezávislá odborná asistence budoucím majitelům nových bytů nebo rodinných domů v průběhu přípravy a realizace v rámci developerských projektů - zpracování návrhů úprav na základě Vašich požadavků a představ, včetně dodání výkresových podkladů k projednávání zákaznických změn dispozičních uspořádání a vybavení, možnost případné účasti nebo zastupování při jednání s developerem a kontrolních prohlídkách na stavbě
 • Zajištění územního souhlasu, ohlášení stavby, oznámení užívání stavby nebo územního rozhodnutí, stavebního povolení, kolaudačního souhlasu, atd.
 • Stavební dozor
 • Statické posudky a výpočty
 • Zaměření a digitální zpracování výkresových podkladů pro stávající domy nebo bytové jednotky
 • Zpracování papírové výkresové dokumentace staveb do digitální formy
 • Zpracování všech typů technických výkresů