________

     VYBRANÉ OSOBNÍ REFERENCE - Ing. Jaroslav Šípek    

Novostavba dálnice D4     infoweb

Hlavní Inženýr Projektu * - projektově-inženýrská příprava výstavby v letech 2003 až 2016
(TST, DÚR, DSP+IČ, PDPS)

R 25,5/100 - čtyřpruhová směrově rozdělená komunikace s omezeným přístupem

3 úseky výstavby v celkové délce přes 22 km:


Novostavba dálnice D3     infoweb

Hlavní Inženýr Projektu * - projektově-inženýrská příprava výstavby v letech 2012 až 2016
(TST, HDM-4, ZP, DSP+IČ, změny DÚR+IČ)

Koordinátor BOZP * - pro fázi přípravy stavby

R 25,5/120 - čtyřpruhová směrově rozdělená komunikace s omezeným přístupem

úsek délky 8,5 km:


Silnice I/26 přeložka Staňkov     Informační leták ŘSD ČR

Hlavní Inženýr Projektu * - PDPS

Autorský dozor * - AD

S 11,5/80 - novostavba dvoupruhové silnice I. třídy (obchvat Staňkova - dl. 3 km)

Předmětem stavby je přeložka trasy silnice I/26 mimo intravilán Staňkova. Stávající trasa svými šířkovými a směrovými parametry nevyhovuje zejména dálkové dopravě, která zatěžuje okolí zejména nadměrným hlukem a emisemi.


Silnice I/21 Planá - Trstěnice     Informační leták ŘSD ČR

Hlavní Inženýr Projektu * - VST (západní varianty), HDM-4

S 11,5/80 - novostavba dvoupruhové silnice I. třídy (obchvat Chodové Plané)

Stavba je pokračováním stavby I/21 Planá, přeložka. Její realizací dojde ke zkapacitnění stávající komunikace I/21, odstranění nebezpečných dopravních závad v trase a stavba zároveň řeší i obchvat Chodové Plané, kde dojde k odvedení tranzitní dopravy z intravilánu obce.


Silnice I/21 Trstěnice - Drmoul     Informační leták ŘSD ČR

Hlavní Inženýr Projektu * - projekt doplnění DÚR + IČ, aktualizace DSP

S 11,5/80 - novostavba dvoupruhové silnice I. třídy (dl. 5 km)

Stavba silnice I/21 v úseku Trstěnice–Drmoul je součástí souboru staveb přeložek silnice I/21. Na začátku úseku navazuje na stavbu přeložky silnice I/21 v úseku Planá–Trstěnice a na konci na již dokončenou stavbu obchvatu Velké Hleďsebe.


Silnice I/20 Hněvkov - Sedlice     Informační leták ŘSD ČR

Hlavní Inženýr Projektu * - DÚR

S 11,5/80 - novostavba dvoupruhové silnice I. třídy (dl. 6,4 km)

Předmětná stavba řeší přeložení silnice I/20 mimo zástavbu mezi obcemi Hněvkov a Sedlice. Výstavbou přeložky silnice I/20 v navrhované trase mimo výše uvedené obce dojde k odstranění dopravně závadných míst nacházejících se na stávající trase, odstranění křížení s dráhou (silnice vede v souběhu) a podstatnému zlepšení životního prostředí v uvedených obcích.


Silniční systém města Plzně v oblasti Roudné     info     vizualizace

Projektant * - Studie

Hlavní Inženýr Projektu * - DÚR

Silniční systém města Plzně v oblasti Roudné řeší neuspokojivé dopravní propojení 60ti tisícového sídliště Severní Předměstí s centrem města Plzně. Cílem akce je vybudování nové komunikace propojující ulici Alej Svobody v současné době končící u FN a Tyršovu ulici v místě Na Rychtářce.

 

Cyklostezka Písek, Hřebčinec - Semice - Smrkovice

Hlavní Inženýr Projektu - DÚR+IČ, DSP+IČ, PDPS

Autorský dozor - AD


Rekonstrukce tramvajové trati na Belánce v Plzni

Hlavní Inženýr Projektu * - PDPS

Autorský dozor * - AD


Rekonstrukce Borské ulice s křižovatkou Belánka v Plzni - II. etapa

Hlavní Inženýr Projektu * - PDPS

Autorský dozor * - AD


Rekonstrukce ulice Závodu míru, Karlovy Vary

Hlavní Inženýr Projektu * - ST, DÚR, DSP, ZDS, inženýring pro ÚR a SP

Rekonstrukce průtahu sil. II/220 v úseku délky přes 1,5 km, včetně celého uličního prostoru a navazujících komunikací a parkovacích ploch v přilehlé zástavbě. Kompletní rekonstrukce ulice se změnou uspořádání dopravního prostoru a změnou kategorií komunikací, vyvolaná mimo jiné snížením a změnou charakteru dopravního zatížení v důsledku dostavby nové trasy průtahu sil. I/6 (R6).
Při návrhu rekonstrukce, za účelem uspořádání pěšího a motorového provozu a zvýšení bezpečnosti dopravy stavebními úpravami, odstranění stávajících konstrukčních vad a poruch komunikací, byl dále kladen důraz zejména na zajištění maximálního možného počtu parkovacích stání v ulici.

 

Obytná zóna Závodu míru, Karlovy Vary     info

Hlavní Inženýr Projektu * - DÚR+IČ, DSP+IČ, PDPS, RDS, DSPS

Autorský dozor * - AD

Rekonstrukce a revitalizace prostoru "Vnitroblok ul. Závodu míru 682 - 689 a 25a" za účelem uspořádání a změny organizace pěší, motorové a dopravy v klidu, včetně odstranění vad stávajících (z bezpečnostního hlediska nevyhovujících) napojení komunikací vnitrobloku na průtah silnice II/220 v ul. Závodu míru. Vedle výstavby obytné zóny, rozšíření parkovacích kapacit, vybudování pěších stezek, revitalizace zeleně a odpočinkových ploch byla také provedena rekonstrukce autobusové zastávky Krátká a navazujících chodníkových ploch.


Karlovy Vary - oprava ul. Na Vyhlídce, Libušina, Pražská silnice     info

Hlavní Inženýr Projektu * - ZDS, RDS, DSPS

Autorský dozor * - AD


Karlovy Vary - OK Svobodova, Stará Role

Hlavní Inženýr Projektu * - ST

Variantní studie přestavby stykové křižovatky ul. Svobodova a Závodu míru na okružní křižovatku.


Karlovy Vary - křižovatka Teplárenská, Dalovická, Táborská

Hlavní Inženýr Projektu * - ST (variantní návrh rekonstrukce prostoru křižovatky)

Součástí zajištění podkladů pro zpracování studie bylo také provedení a vyhodnocení výsledků podrobného dopravního průzkumu.


Modrava - křižovatka sil. III/16910 s MK

Hlavní Inženýr Projektu * - PDPS, DSPS

Autorský dozor * - AD


Oprava silnice I/6 v Ústeckém kraji

Hlavní Inženýr Projektu * - DSP/ZDS

Autorský dozor * - AD

10 úseků dle technologie opravy, celková délka 19,4 km     tabulka úseků

Oprava silnice I. třídy na základě diagnostického průzkumu, včetně návrhu vhodné technologie odstranění poruch vozovky, odlamování krajů, sesouvání krajnic a dále kompletní revize, obnovy vodorovného a výměny svislého dopravního značení, sanace a rekonstrukce propustků, odstranění prvků ohrožujících bezpečnost provozu, výměny a doplnění vodicích a záchytných zařízení dle normových požadavků. Užití technologií pro zlepšení stávajících podkladních vrstev vozovky - recyklace za studena, recyklace za horka na místě.Oprava silnice I/34 Vystrkov - Humpolec

Autorský dozor * - AD


Oprava silnice I/34 Vodná - Pravíkov

Hlavní Inženýr Projektu * - DSP/ZDS

Autorský dozor * - AD


Oprava silnice I/23 Ptáčov - Vladislav

Technická kontrola projektu * - DSP/ZDS

Autorský dozor * - AD


Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald

Zodpovědný projektant (objekty pozemních staveb) * - Projekt stavby (PS)

Projekt rekonstrukce a modernizace dispečerské budovy, demolice objektů pozemních staveb a výstavba přístřešků nových nástupišť.


Přestavba a zateplení RD Dělnická, Plzeň

Hlavní Inženýr Projektu - ST, DÚR/DSP, RDS

Autorský dozor - AD

Technický dozor stavebníka - TDS

Návrh přestavby RD spočívá v realizaci vnitřních dispozičních úprav 1.NP, odstranění stávajícího půdního prostoru a nástavbě 2.NP (obytného podkroví). Součástí stavebních prací je rekonstrukce stávajících prostor, včetně vnitřních rozvodů, a provedení zateplení obvodového pláště objektu.


Přestavba a modernizace objektu loděnice TJ Prazdroj Plzeň

Hlavní Inženýr Projektu - ST, DÚR

Cílem návrhu přestavby a modernizace objektu je zvýšit kapacitu, zlepšit sportovní zázemí oddílu, umožnit efektivnější přípravu sportovců a zároveň vytvořit podmínky pro komerční využití objektu, a tím i příznivější financování sportovního oddílu. Přestavba objektu spočívá v nástavbě jednoho podlaží, přístavbě sportovní haly, stavebních úpravách, rekonstrukci a modernizaci stávajících prostor, a zároveň návrhu úprav za účelem zateplení objektu a snížení jeho energetické náročnosti.


Výstavba BD Olšová, Plzeň

Hlavní Inženýr Projektu - ST, DÚR

Projekt novostavby bytového domu se 4 nadzemními a 1 podzemním podlažím.


Požární stanice Klatovy - technické zhodnocení areálu

Hlavní Inženýr Projektu - DSP/ZDS

Autorský dozor - AD

Technický dozor investora - TDI


Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Borská, Plzeň

Hlavní Inženýr Projektu * - PDPS


Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Nádražní, Vimperk

Hlavní Inženýr Projektu * - PDPS


Vodní plochy Lobezská louka v Plzni - I.etapa

Hlavní Inženýr Projektu * - DÚR, DSP, IČ (zajištění ÚR, SP a finanční dotace z OPŽP), PDPS

Autorský dozor * - AD